Author Archives: admin

 • 0

Środki dezynfekcyjne od Stowarzyszenia Kutnowskich Motocyklistów i grupy Widzialna Ręka dla PSP w Kutnie

20 maja 2020 roku Stowarzyszenie Kutnowskim Motocyklistów wraz z grupą Widzialna Ręka, w związku z realizacją działań związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa, nieodpłatnie przekazali dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Kutnie:

– 30 l płynu do dezynfekcji pomieszczeń;

– 23 l płynu do dezynfekcji rąk oraz

Ponadto Komenda Powiatowa PSP w Kutnie nieodpłatnie otrzymała  – opryskiwacz spalinowy YATO.


 • 0
Bartłomiej Smakowski

Preparaty dezynfekcyjne dla placówek oświatowych

W związku z realizacja działań w zakresie wsparcia Wojewody Łódzkiego związanego z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa w Polsce.

Wojewoda Łódzki oraz Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi za pośrednictwem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, przekazał do placówek oświatowych z powiatu kutnowskiego kolejne 815 litrów preparatów do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Łącznie do dnia dzisiejszego 52 placówki oświatowe (przedszkola, punkty przedszkolne, żłobki i kluby dziecięce)  z powiatu kutnowskiego otrzymały 2670 litrów w/w preparatów (po 50 litrów na każdą z placówek).


 • 0

Dzień Strażaka 2020

Tags : 

W dniu 04 maja 2020 roku o godz . 12.00  na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej PSP w Kutnie  odbyła się uroczysta zbiórka z okazji obchodów Dnia Strażaka. 

Z okazji święta awans na wyższe stopnie służbowe  otrzymało 17 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Kutnie w korpusie oficerskim, aspiranckim i podoficerskim. Odczytane zostały życzenia od Prezydenta RP  Andrzeja Duda, Marszałka Sejmu RP Elżbiety Witek, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  Mariusza Kamińskiego oraz Komendanta Głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiak.


 • 0

Życzenia Prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji Dnia Strażaka 2020

Drodzy Strażacy Państwowej Straży Pożarnej!
Drodzy Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych!

Strażacy nazywani są Rycerzami świętego Floriana – bo z rycerską odwagą i poświęceniem zmagają się Państwo z zagrożeniami, ratując ludzkie życie i zdrowie. To misja, która budzi wielki szacunek. Strażacki mundur to symbol niezawodności, męstwa i ofiarności. Polacy wiedzą, że jest to służba bardzo odpowiedzialna, związana z ryzykiem, wysiłkiem i stresem, wymagająca hartu ducha, sprawności i znakomitych umiejętności zawodowych.

Z okazji Dnia Strażaka składam Państwu serdeczne gratulacje, podziękowania i najlepsze życzenia. W imieniu rodaków chciałbym wyrazić Państwu ogromną wdzięczność za niezwykle ofiarną postawę podczas walki z epidemią koronawirusa, która dotknęła Polskę. Strażacy, obok personelu medycznego oraz innych służb mundurowych, stanęli na pierwszej linii tych dramatycznych zmagań. Państwa zaangażowanie, zdecydowane działania i okazywana ludziom solidarność mają olbrzymie znaczenie w tych trudnych dniach.

W tym roku obchodzimy 25. rocznicę utworzenia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Państwowa Straż Pożarna ma wielkie zasługi w powołaniu i rozwijaniu tej ważnej struktury. Obecnie jest to jeden z lepszych tego typu systemów na świecie. To też wyjątkowe rozwiązanie, dzięki któremu strażacy PSP pracują ramię w ramię ze strażakami OSP. Chciałbym, aby ten system był nadal wzmacniany poprzez inwestycje zarówno dla państwowych, jak i ochotniczych straży. Tym bardziej cieszę się więc z realizowanego z powodzeniem przez rząd Programu modernizacji. Wyrazem mojego wsparcia były również oczekiwania wobec rządu dotyczące zwiększenia funduszy na pozyskanie wozów strażackich oraz rozwiązania kwestii koncesji. Wystąpiłem także z propozycjami zawarcia w tarczy antykryzysowej zapisów zapewniających ciągłość służby strażaków ochotników w warunkach obecnego kryzysu epidemicznego.

Z serdecznymi pozdrowieniami zwracam się do Druhen i Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. Bardzo często to właśnie strażacy z OSP są pierwsi na miejscu nieszczęśliwego zdarzenia, niosą pomoc i wspierają kolegów zawodowców. Nie do przecenienia jest też rola, jaką odgrywają Państwo w swoich społecznościach. Członkowie OSP to lokalni liderzy, oddani swoim małym ojczyznom, dbający o ich rozwój oraz pielęgnujący ważne wartości i tradycje.

Wielokrotnie rozmawiałem z przedstawicielami ruchu ochotniczego, także podczas moich wizyt roboczych. Jestem głęboko zainteresowany tym, aby ta formacja, tak potrzebna Polsce, rozwijała się również dzięki nowym rozwiązaniom prawnosystemowym, pozwalającym w większym stopniu sprostać wyzwaniom, jakie niesie XXI wiek.

Wszystkim polskim strażakom składam najserdeczniejsze życzenia. W dzień strażackiego święta oddaję także hołd poległym w akcjach, wyrażając jednocześnie wdzięczność wszystkim, którzy na dźwięk alarmu natychmiast ruszają na ratunek. Niech odpowiedzialna, ale jakże zaszczytna służba pożarnicza przynosi Państwu jak najwięcej satysfakcji, a opieka świętego Floriana niech zawsze wspiera Was i Wasze rodziny.

Z wyrazami sympati i szacunku

Andrzej Duda


 • 0

 • 0

 • 0

Działalność kontrolno-rozpoznawcza w okresie pandemii koronawirusa

Z uwagi na wejście w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), informuję, że wprowadzone nią regulacjeprawne dotyczą m. in. działalności Państwowej Straży Pożarnej realizowanej w obszarze kontrolno-rozpoznawczym, w tym prowadzonych przez właściwe organy PSP postępowań administracyjnych, egzekucyjnych oraz związanych z zajmowaniem stanowisk przy przekazywaniu do użytkowania obiektów budowlanych.

Z przepisów specustawy ws. COVID-19 dotyczących działalności PSP w rozpatrywanym obszarze wynika w szczególności, że:

 1. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19bieg terminów procesowych i sądowych w m.in.:
  • postępowaniach sądowych, w tym sądowo-administracyjnych,
  • postępowaniach egzekucyjnych,
  • postępowaniach administracyjnych,
  • innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw,

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres (vide art. 15zzs ust. 1 specustawy ws. COVID-19h);

 1. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 strona, uczestnik postępowania, kontrolowany i ich kontrahent oraz organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, są obowiązani, na żądanie organu, sądu lub podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, w wyznaczonym przez nich terminie, do dokonania czynności określonej w tym żądaniu, jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną;
 2. czynności dokonane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19w postępowaniach, o których mowa powyżej w pkt. 1, są skuteczne;
 3. bieg terminu:
  • na milczące załatwienie sprawy,
  • w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
  • na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19;

 1. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie stosuje się:
  • przepisów o bezczynności organów oraz
  • przepisów o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie;
 2. zaprzestanie czynności przez sąd, organ lub podmiot, prowadzące odpowiednio postępowanie lub kontrolę, w okresie, o którym mowa w ust. 1, nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Powyżej przedstawione zostały jedynie niektóre z regulacji dotyczących działalności organów PSP w obszarze kontrolno-rozpoznawczym, które mogą mieć nią istotny wpływ.


 • 0

 • 0

Komunikat

Z głęboki żalem zawiadamiamy, że w dn. 20 marca 2020r. zmarł bryg. w st. spocz. Jakub Grabarczyk wieloletni Komendant Zawodowej Straży Pożarnej w Kutnie ( 1980-1991).
Absolwent Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie (inż. poż.). Zawodową służbę w ochronie p.poż w Kutnie rozpoczął 16.10.1971r. na stanowisku oficera ds. zapobiegania pożarom.
bryg. w st. spocz. Jakub Grabarczyk był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. W straży pożarnej pełnił służbę przez 25 lat (1967-1991).


 • 0

Apel strażaków

Tags : 

Prosimy, aby przed strażakami nie ukrywać faktu pobytu w miejscach, gdzie występował koronawirus, a także faktu, że ktoś przebywa na kwarantannie z powodu podejrzenia zarażenia koronawirusem.

Dyżurny odbierający telefoniczną prośbę o pomoc skierowaną do strażaków zawsze o to zapyta. Ukrywanie tego faktu może doprowadzić do sytuacji, w której udzielający pomocy strażacy zostaną, zgodnie z procedurami wyłączeni z działań ratowniczo-gaśniczych, w celu przebadania lub objęcia ich 14-dniową kwarantanną.

W większości przypadków, w trakcie naszych interwencji udzielamy także pomocy przedmedycznej. Informacja o możliwości kontaktu z koronawirusem umożliwi strażakom jeszcze lepsze zabezpieczenie się w czasie niesienia pomocy, a po powrocie do jednostek będziemy wiedzieli, że musimy np. zdezynfekować sprzęt, którego używaliśmy w trakcie interwencji.

Jednocześnie zapewniamy, że nigdy udzielenia pomocy nie odmówimy. Apelujemy o rozsądek i rzetelność w informowaniu nas o możliwości kontaktu z koronawirusem. Jeśli tylko będziemy o zagrożeniu wcześniej wiedzieć, to z możliwością ekspozycji na wirusa spokojnie sobie poradzimy, zapewniając bezpieczeństwo osobie poszkodowanej i strażakom.