Author Archives: admin

 • 0
dzień strażaka Kutno 2019

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka – Kutno 2019

Tags : 

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się projekcją okolicznościowego filmu, poświęconego historii kutnowskiej straży pożarnej. Film został wyświetlony w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie.

Następnie JE ks. Biskup Andrzej Franciszek Dziuba odprawił mszę św. w kościele pw. św. Wawrzyńca w Kutnie, w intencji strażaków województwa łódzkiego.

Po Eucharystii na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się uroczysty apel, który rozpoczął się podniesieniem flagi państwowej, odegraniem hymnu państwowego oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Główny elementem uroczystości było nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Kutnie. Następnie wręczono odznaczenia, awanse na wyższe stopnie służbowe, dyplomy: Komendanta Głównego PSP oraz Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, nagrody: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego PSP oraz Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

 

FOTORELACJA


 • 0

 • 0
psp kutno

 • 0

 • 0
psp kutno

 • 0

 • 0
psp kutno

 • 0
psp kutno

 • 0
psp kutno

 • 0

Nabór na stanowisko specjalista ds. kadr

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie poszukuje pracownika cywilnego – kandydata na stanowisko:  specjalista ds. kadr (na zastępstwo) 

Pełny wymiar etatu: 1 

Liczba stanowisk pracy:1 

Miejsce wykonywania pracy: Komenda Powiatowa PSP w Kutnie, u. 1-go Maja 7,
99 – 300 Kutno

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie założeń polityki kadrowo- płacowej komendanta powiatowego
 • Prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych
 • Przygotowanie wniosków o nadanie stopni, odznaczeń i medali osobom zasłużonym.
 • Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków
  i pracowników cywilnych komendy.
 • Realizacja zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy.
 • Analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych
  oraz realizacja zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z naborem kandydatów do służby
  oraz pracowników
 • Terminowe kierowanie na okresowe badania lekarskie i prowadzenie wykazu tych badań.

 

Warunki pracy:

Określające charakter pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań:

Praca biurowo – administracyjna, w systemie codziennym od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30. Praca w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin

Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, fax, skaner

Praca na parterze.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Wykształcenie:  Średnie

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • Praktyczna znajomość ustaw o PSP, ochronie przeciwpożarowej, służbie cywilnej a także przepisów wykonawczych do tych ustaw, Kodeksu pracy oraz przepisów dotyczących pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej)
 • Umiejętność przygotowania pism o charakterze urzędowym z zastosowaniem przepisów prawa
 • Co najmniej 6-cio miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku Kadr
 • Uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Dyspozycyjność, odpowiedzialność, komunikatywność, dokładność i terminowość
 • Wysoka kultura osobista
 • Wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub zarzadzanie zasobami ludzkimi ewentualnie studia podyplomowe z zakresu polityki kadrowej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys (CV)
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie
 4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – wzór zał. Nr 1.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na publikację wyników z poszczególnych etapów postepowania na stronie internetowej komendy i w jej siedzibie – wzór zał. Nr 1. – ( nie obowiązkowe ).
 7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych – wzór zał. Nr 1.
 8. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – wzór zał. Nr 1.

 

Termin składania dokumentów:

 Do dnia 21.05.2019 r.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat tutejszej Komendy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30 lub korespondencyjnie na adres: Komenda Powiatowa PSP w Kutnie, ul. 1-go Maja 7,  
99 – 300 Kutno. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór do KSC – oferta pracy na zastępstwo”.

Inne informacje:

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Umowa na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej (umowa rozwiązuje
się z chwilą powrotu do pracy zastępowanego pracownika).

Oferty odrzucone zastaną komisyjne zniszczone po zakończeniu procesu  naboru.

Proponowane wynagrodzenie łącznie z dodatkiem za wysługę lat ok.: 2.600,00 zł  brutto.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : (24) 251 00 60

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje dotyczące kolejnego etapu naboru dostępne będą na stronie www.kppspkutno.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kutnie w ciągu 2 dni od końcowego terminu składania ofert tj. 23.05.2019 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Rozkaz Kom. Pow. PSP
Regulamin
Oświadczenia