Author Archives: admin

 • 0

XII Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę i ich Rodzin

 jasna-gora XII Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka

Strażaków na Jasną Górę i ich Rodzin

Tradycją jest już, że każdego roku, w sierpniu, strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych wraz ze swoimi rodzinami podążają pielgrzymim szlakiem na Jasną Górę by zaczerpnąć siły, mądrości, nadziei ale przede wszystkim miłości do Boga, Ojczyzny
i człowieka.

Pielgrzymka rozpoczyna się 5 sierpnia błogosławieństwem biskupa w Bazylice Katedralnej Świętego Floriana w Warszawie, następnie autokarem przejeżdżamy do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej
w parafii Narodzenia Pańskiego.

Po uroczystej Eucharystii sprawowanej o godzinie 7:00 wyruszamy na pielgrzymi szlak.

Pielgrzymujemy, jako niezależna grupa razem z Praską Pielgrzymką Rodzin Totus Tuus Diecezji Warszawsko-Praskiej, pokonując każdego dnia ponad 30 kilometrów.

Na Jasną Górę wejdziemy 14 sierpnia około południa, tak jak większość pielgrzymek, dzień przed Wniebowzięciem Najświętszej Maryi Panny.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania, nawet na krótkich odcinkach oraz na uroczyste wejście na Jasną Górę.

Chęć uczestniczenia w tym pieszym pielgrzymowaniu można zgłosić na jeden z adresów:

 • Dyrektor pielgrzymki strażaków – ks. Paweł Samborski tel. 882 998 456

 • Kwatermistrz pielgrzymki – st. kpt. w st. spocz. Elżbieta Bulikowska tel. 502 404 665

e-mail: ebulikowska@gmail.com

 • Przewodnik trasy – Filip Bulikowski tel. 509 718 083

e-mail: admin@pielgrzymka-strazacka.com

Facebook: https://www.facebook.com/1xionc1

Pozdrawiamy i do zobaczenia na szlaku!

Kwatermistrz Pielgrzymki Dyrektor Pielgrzymki Kapelan Krajowy Strażaków

st. kpt. w st. spocz. Elżbieta BULIKOWSKA ks. Paweł SAMBORSKI ks. st. bryg. dr Jan KRYNICKI

plakat


 • 0

Klauzula Informacyjna Ochrona Danych osobowych RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (99-300 Kutno, ul. 1-go Maja 7 )
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, z siedzibą w Łodzi,
ul. Wólczańska 111/113, 90-521 Łódź, wyznaczony został dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, z siedzibą w Kutnie, ul. 1-go Maja 7, 99-300 Kutno, Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@straz.lodz.pl
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie wyznaczony został Specjalista Ochrony Danych, tel. 24 251 00 72.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia , mienia lub środowiska przed pożarem , klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem .
4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej , osób poszkodowanych , właścicieli lub zarządców obiektów , wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania , a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
b. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ( 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00 , fax. 22531 03 01 , e -mail: kancelaria@giodo.gov.pl )
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko specjalista ds. kadr – zakończenie postępowania

Kutno, dnia 26 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

postępowania kwalifikacyjnego

w sprawie naboru na stanowisko

specjalista ds. kadr

w korpusie służby cywilnej – na zastępstwo.

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie w dniu 26 lutego 2018 roku, na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, przeprowadziła:

III etap postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna.

Komisja uznała, że kandydatką posiadającą najlepsze kwalifikacje jest:

Pani Elżbieta Gmerek

Uzasadnienie wyboru:

Wymieniona wyżej kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ofercie pracy oraz uzyskała najlepsze wyniki w poszczególnych etapach selekcji.

Załącznik do pobrania TUTAJ.


 • 0

Ogłoszenie wyników II etapu postępowania kwalifikacyjnego – specjalista ds. kadr

Kutno, dnia 23 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

II etapu postępowania kwalifikacyjnego

w sprawie naboru na stanowisko

specjalista ds. kadr

w korpusie służby cywilnej – na zastępstwo.

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie w dniu 23 lutego 2018 roku, na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie przeprowadziła II etap postępowania kwalifikacyjnego.

Spośród 16 kandydatek, które spełniły wymagania formalne;

– 11 kandydatek – przystąpiło do II etapu,

– 2 kandydatki – zrezygnowały z II etapu,

– 3 kandydatki – nie przystąpiły do II etapu,

  Spośród 11 kandydatek, 4 kandydatki zakwalifikowały się do III etapu postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna (z uwagi na brak zgody części kandydatek na publikację wyników z poszczególnych etapów naboru na stronie internetowej komendy oraz w jej siedzibie) – zostaną poinformowane telefonicznie.

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, ul. 1 Maja 7

w dniu 26 lutego 2018 roku o godz. 1130

Kandydatki winny stawić się o podanej godzinie i posiadać dowód osobisty.

Kandydatka, która uzyska największą ilość punktów ze wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego, zostanie poinformowana telefonicznie w celu dopełnienia formalności związanych z przyjęciem do pracy na w/w stanowisku.

Załącznik do pobrania TUTAJ.


 • 0

Ogłoszenie wyników I etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko specjalista ds. kadr

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

I etapu postępowania kwalifikacyjnego

w sprawie naboru na stanowisko

specjalista ds. kadr

w korpusie służby cywilnej – na zastępstwo.

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie po przeprowadzeniu weryfikacji złożonych ofert informuje,
że dokumenty w zaklejonych kopertach złożyło 18
osób, w tym:

– 16 ofert – spełniło wymagania formalne,

– 2 oferty – nie spełniły wymagań formalnych,

Kandydatki, które spełniły wymagania formalne i zakwalifikowały się do II etapu postępowania kwalifikacyjnego (z uwagi na brak zgody części kandydatek na publikację wyników z poszczególnych etapów naboru na stronie internetowej komendy oraz w jej siedzibie) – zostaną poinformowane telefonicznie.

II etap postępowania kwalifikacyjnego składa się z następujących części:

 • sprawdzenie znajomości ustaw o PSP, służbie cywilnej a także przepisów wykonawczych do tych ustaw, Kodeksu Pracy oraz przepisów dotyczących pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

 • sprawdzenia umiejętności obsługi komputera,
 • umiejętność przygotowania pism o charakterze urzędowym,

II etap postępowania kwalifikacyjnego zostanie przeprowadzony w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, ul. 1 Maja 7

w dniu 23 lutego 2018 roku o godz. 930

Kandydatki winny stawić się o podanej godzinie i posiadać dowód osobisty.

Kandydatki, w kolejności według uzyskanych punktów, które zostaną zakwalifikowane
do III etapu postępowania kwalifikacyjnego, tj. rozmowa kwalifikacyjna,
zostaną poinformowane telefonicznie.

Załącznik do pobrania TUTAJ


 • 0

Nabór na stanowisko cywilne – specjalista ds. kadr

Tags : 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie poszukuje pracownika cywilnego – kandydata na stanowisko: specjalista ds. kadr (na zastępstwo)

Pełny wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy:1

Miejsce wykonywania pracy: Komenda Powiatowa PSP w Kutnie, u. 1-go Maja 7,
99 – 300 Kutno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie założeń polityki kadrowo- płacowej komendanta powiatowego

 • Prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych komendy.

 • Przygotowanie wniosków o nadanie stopni, odznaczeń i medali osobom zasłużonym.

 • Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków
  i pracowników cywilnych komendy.

 • Realizacja zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy.

 • Analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych
  oraz realizacja zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z naborem kandydatów do służby
  oraz pracowników

 • Terminowe kierowanie na okresowe badania lekarskie i prowadzenie wykazu tych badań.

Warunki pracy:

Określające charakter pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań:

Praca biurowo – administracyjna, w systemie codziennym od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30. Praca w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin

Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, fax, skaner

Praca na parterze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wykształcenie: Średnie

.

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • Praktyczna znajomość ustaw o PSP, ochronie przeciwpożarowej, służbie cywilnej a także przepisów wykonawczych do tych ustaw, Kodeksu pracy oraz przepisów dotyczących pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 • Znajomość przepisów prawa pracy

 • Umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej)

 • Umiejętność przygotowania pism o charakterze urzędowym z zastosowaniem przepisów prawa

 • Uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych

 • Umiejętność organizacji pracy własnej

 • Umiejętność analitycznego myślenia

 • Dyspozycyjność, odpowiedzialność, komunikatywność, dokładność i terminowość

 • Wysoka kultura osobista

 • Wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub zarzadzanie zasobami ludzkimi ewentualnie studia podyplomowe z zakresu polityki kadrowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys (CV)

 2. List motywacyjny

 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie

 4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa

 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – wzór zał. Nr 1.

 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na publikację wyników z poszczególnych etapów postepowania na stronie internetowej komendy i w jej siedzibie – wzór zał. Nr 1. – ( nie obowiązkowe ).

 7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych – wzór zał. Nr 1.

 8. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – wzór zał. Nr 1.

Termin składania dokumentów:

Do dnia 19.02.2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat tutejszej Komendy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30 lub korespondencyjnie na adres: Komenda Powiatowa PSP w Kutnie, ul. 1-go Maja 7,
99 – 300 Kutno. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór do KSC – oferta pracy na zastępstwo”.

Inne informacje:

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Umowa na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej (umowa rozwiązuje
się z chwilą powrotu do pracy zastępowanego pracownika).

Oferty odrzucone zastaną komisyjne zniszczone po zakończeniu procesu naboru.

Proponowane wynagrodzenie łącznie z dodatkiem za wysługę lat ok.: 2.300,00 zł brutto.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : (24) 251 00 60

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje dotyczące kolejnego etapu naboru dostępne będą na stronie www.kppspkutno.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kutnie w ciągu 2 dni od końcowego terminu składania ofert tj. 21.02.2018 r.

Załączniki:

Regulamin
Oświadczenia
Oferta pracy