Kategoria: Bez kategorii

  • 0

Klauzula Informacyjna Ochrona Danych osobowych RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (99-300 Kutno, ul. 1-go Maja 7 )
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, z siedzibą w Łodzi,
ul. Wólczańska 111/113, 90-521 Łódź, wyznaczony został dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, z siedzibą w Kutnie, ul. 1-go Maja 7, 99-300 Kutno, Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@straz.lodz.pl
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie wyznaczony został Specjalista Ochrony Danych, tel. 24 251 00 72.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia , mienia lub środowiska przed pożarem , klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem .
4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej , osób poszkodowanych , właścicieli lub zarządców obiektów , wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania , a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
b. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ( 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00 , fax. 22531 03 01 , e -mail: kancelaria@giodo.gov.pl )
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


  • 0

Uwaga ! Zmiana terminu szkolenia OSP – ratownictwo techniczne.

Tags : 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie informuję, iż plan szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych powiatu kutnowskiego szkoleń w roku 2015 uległ zmianie.

Najbliższe szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP metodą e-learningową przy wykorzystaniu platformy Zarządu Głównego ZOSP RP zgodnie
z „Systemem szkolenia członków OSP (…)” dla strażaków z terenu powiatu kutnowskiego odbędzie się w terminie 7-9 maja 2015 roku.
Jednocześnie informuję Pana Prezesa, iż każdy strażak OSP zainteresowany udziałem
w powyższym szkoleniu musi w dniu 4 maja br. o godzinie 15:30 w siedzibie Komendy przystąpić do egzaminu teoretycznego potwierdzającego wiedzę zdobytą na szkoleniu internetowym wykorzystującą platformę edukacyjną (www.platforma.wint.pl) zgodnie
z „Systemem szkolenia członków OSP (…)” oraz dostarczyć KARTĘ SKIEROWANIA
z wymaganym kompletem dokumentacji. Obowiązujący wzór karty skierowania można pobrać ze strony internetowej Komendy.
http://www.kppspkutno.com.pl/szkolenia/


  • 0

Bądź w temacie i zapisz się do naszego newslettera

Zamów nasz informator i dołącz do subskrybentów.

* więcej na ten temat