Powiatowy Dzień Strażaka 2018 Kutno – Fotogaleria

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko specjalista ds. kadr – zakończenie postępowania

Kutno, dnia 26 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

postępowania kwalifikacyjnego

w sprawie naboru na stanowisko

specjalista ds. kadr

w korpusie służby cywilnej – na zastępstwo.

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie w dniu 26 lutego 2018 roku, na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, przeprowadziła:

III etap postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna.

Komisja uznała, że kandydatką posiadającą najlepsze kwalifikacje jest:

Pani Elżbieta Gmerek

Uzasadnienie wyboru:

Wymieniona wyżej kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ofercie pracy oraz uzyskała najlepsze wyniki w poszczególnych etapach selekcji.

Załącznik do pobrania TUTAJ.


 • 0

Ogłoszenie wyników II etapu postępowania kwalifikacyjnego – specjalista ds. kadr

Kutno, dnia 23 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

II etapu postępowania kwalifikacyjnego

w sprawie naboru na stanowisko

specjalista ds. kadr

w korpusie służby cywilnej – na zastępstwo.

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie w dniu 23 lutego 2018 roku, na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie przeprowadziła II etap postępowania kwalifikacyjnego.

Spośród 16 kandydatek, które spełniły wymagania formalne;

– 11 kandydatek – przystąpiło do II etapu,

– 2 kandydatki – zrezygnowały z II etapu,

– 3 kandydatki – nie przystąpiły do II etapu,

  Spośród 11 kandydatek, 4 kandydatki zakwalifikowały się do III etapu postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna (z uwagi na brak zgody części kandydatek na publikację wyników z poszczególnych etapów naboru na stronie internetowej komendy oraz w jej siedzibie) – zostaną poinformowane telefonicznie.

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, ul. 1 Maja 7

w dniu 26 lutego 2018 roku o godz. 1130

Kandydatki winny stawić się o podanej godzinie i posiadać dowód osobisty.

Kandydatka, która uzyska największą ilość punktów ze wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego, zostanie poinformowana telefonicznie w celu dopełnienia formalności związanych z przyjęciem do pracy na w/w stanowisku.

Załącznik do pobrania TUTAJ.


 • 0

Ogłoszenie wyników I etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko specjalista ds. kadr

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

I etapu postępowania kwalifikacyjnego

w sprawie naboru na stanowisko

specjalista ds. kadr

w korpusie służby cywilnej – na zastępstwo.

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie po przeprowadzeniu weryfikacji złożonych ofert informuje,
że dokumenty w zaklejonych kopertach złożyło 18
osób, w tym:

– 16 ofert – spełniło wymagania formalne,

– 2 oferty – nie spełniły wymagań formalnych,

Kandydatki, które spełniły wymagania formalne i zakwalifikowały się do II etapu postępowania kwalifikacyjnego (z uwagi na brak zgody części kandydatek na publikację wyników z poszczególnych etapów naboru na stronie internetowej komendy oraz w jej siedzibie) – zostaną poinformowane telefonicznie.

II etap postępowania kwalifikacyjnego składa się z następujących części:

 • sprawdzenie znajomości ustaw o PSP, służbie cywilnej a także przepisów wykonawczych do tych ustaw, Kodeksu Pracy oraz przepisów dotyczących pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

 • sprawdzenia umiejętności obsługi komputera,
 • umiejętność przygotowania pism o charakterze urzędowym,

II etap postępowania kwalifikacyjnego zostanie przeprowadzony w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, ul. 1 Maja 7

w dniu 23 lutego 2018 roku o godz. 930

Kandydatki winny stawić się o podanej godzinie i posiadać dowód osobisty.

Kandydatki, w kolejności według uzyskanych punktów, które zostaną zakwalifikowane
do III etapu postępowania kwalifikacyjnego, tj. rozmowa kwalifikacyjna,
zostaną poinformowane telefonicznie.

Załącznik do pobrania TUTAJ


 • 0

Nabór na stanowisko cywilne – specjalista ds. kadr

Tags : 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie poszukuje pracownika cywilnego – kandydata na stanowisko: specjalista ds. kadr (na zastępstwo)

Pełny wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy:1

Miejsce wykonywania pracy: Komenda Powiatowa PSP w Kutnie, u. 1-go Maja 7,
99 – 300 Kutno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie założeń polityki kadrowo- płacowej komendanta powiatowego

 • Prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych komendy.

 • Przygotowanie wniosków o nadanie stopni, odznaczeń i medali osobom zasłużonym.

 • Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków
  i pracowników cywilnych komendy.

 • Realizacja zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy.

 • Analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych
  oraz realizacja zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z naborem kandydatów do służby
  oraz pracowników

 • Terminowe kierowanie na okresowe badania lekarskie i prowadzenie wykazu tych badań.

Warunki pracy:

Określające charakter pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań:

Praca biurowo – administracyjna, w systemie codziennym od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30. Praca w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin

Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, fax, skaner

Praca na parterze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wykształcenie: Średnie

.

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • Praktyczna znajomość ustaw o PSP, ochronie przeciwpożarowej, służbie cywilnej a także przepisów wykonawczych do tych ustaw, Kodeksu pracy oraz przepisów dotyczących pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 • Znajomość przepisów prawa pracy

 • Umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej)

 • Umiejętność przygotowania pism o charakterze urzędowym z zastosowaniem przepisów prawa

 • Uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych

 • Umiejętność organizacji pracy własnej

 • Umiejętność analitycznego myślenia

 • Dyspozycyjność, odpowiedzialność, komunikatywność, dokładność i terminowość

 • Wysoka kultura osobista

 • Wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub zarzadzanie zasobami ludzkimi ewentualnie studia podyplomowe z zakresu polityki kadrowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys (CV)

 2. List motywacyjny

 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie

 4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa

 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – wzór zał. Nr 1.

 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na publikację wyników z poszczególnych etapów postepowania na stronie internetowej komendy i w jej siedzibie – wzór zał. Nr 1. – ( nie obowiązkowe ).

 7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych – wzór zał. Nr 1.

 8. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – wzór zał. Nr 1.

Termin składania dokumentów:

Do dnia 19.02.2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat tutejszej Komendy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30 lub korespondencyjnie na adres: Komenda Powiatowa PSP w Kutnie, ul. 1-go Maja 7,
99 – 300 Kutno. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór do KSC – oferta pracy na zastępstwo”.

Inne informacje:

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Umowa na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej (umowa rozwiązuje
się z chwilą powrotu do pracy zastępowanego pracownika).

Oferty odrzucone zastaną komisyjne zniszczone po zakończeniu procesu naboru.

Proponowane wynagrodzenie łącznie z dodatkiem za wysługę lat ok.: 2.300,00 zł brutto.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : (24) 251 00 60

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje dotyczące kolejnego etapu naboru dostępne będą na stronie www.kppspkutno.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kutnie w ciągu 2 dni od końcowego terminu składania ofert tj. 21.02.2018 r.

Załączniki:

Regulamin
Oświadczenia
Oferta pracy


 • 0

Bezpieczne ferie zimowe 2018

Tags : 

29 stycznia w województwie łódzkim rozpoczynają się ferie zimowe. W trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci, które uwielbiają zabawy na śniegu – ślizgawki, jazdę na sankach czy nartach itp. zadbajmy o to , aby były to zabawy bezpieczne, by odbywały się w miejscach specjalnie do tego przygotowanych, z daleka od szlaków komunikacyjnych w tym ulic, skrzyżowań, mostów i torów kolejowych. Nie pozwalajmy na jazdę na łyżwach na stawach czy jeziorach, chyba że są to miejsca specjalnie przygotowane. Szczególną ostrożność zachowajmy na drogach. Pamiętajmy, że w warunkach zimowych droga hamowania jest znacznie dłuższa a widoczność ograniczona. Przypominamy, że zaczepianie sanek, nart do pojazdów mechanicznych takich jak quad, motocykl czy samochód jest niebezpieczne i przede wszystkim zakazane!
Jako rodzice dzieci wyjeżdżających na zimowy wypoczynek pamiętajmy, że możemy sprawdzić pojazd którym będą podróżowały:
https://bezpiecznyautobus.gov.pl/
oraz legalność organizowanego wypoczynku:
https://wypoczynek.men.gov.pl/
Dla wszystkich polecamy strony:
1. http://rcb.gov.pl/bezpieczne-ferie-zimowe/
2.https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dla-rodzicow/zadbaj-o-bezpieczenstwo-dziecka-podczas-ferii-zimowych-2.html

Tekst na podstawie stron internetowych RCB i ŁUW.

RCB_zagrozenia_zimowe31


 • 0

Zakup kamery termowizyjnej oraz platformy ratowniczej

Komenda Powiatowa Państwowej Straż Pożarnej w Kutnie w 2017 roku realizuje przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz Miasta Kutno zakup kamery termowizyjnej oraz platformy ratowniczej (nazwa zadania: „Zakup kamery termowizyjnej oraz platformy ratowniczej”). Wartość ogólna zadania: 56 200,00 zł.
– dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi wyniesie: 22 480 zł


Bądź w temacie i zapisz się do naszego newslettera

Zamów nasz informator i dołącz do subskrybentów.

* więcej na ten temat