Ogłoszenie wyników III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta (strażak) – grudzień 2019

 • 0
psp kutno

Ogłoszenie wyników III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta (strażak) – grudzień 2019

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego

na stanowisko stażysta (strażak) w służbie przygotowawczej

stanowisko docelowe – starszy ratownik

 

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, w dniu 3 grudnia 2019 roku, na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie oraz w Aquapark Kutno przeprowadziła ocenę sprawności fizycznej kandydatów, która polegała na:

– sprawdzeniu  lęku wysokości (akrofobia),

– sprawdzeniu umiejętności  pływania.

 

Do próby zakwalifikowano 9 osób, a do oceny sprawdzenia  lęku wysokości (akrofobii) i sprawdzeniu umiejętności pływania przystąpiło 8 osób. Do V etapu przeszło 7 kandydatów – ocena dokumentów.

 

Poniżej przedstawiamy listę kandydatów, którzy zakwalifikowali się do V etapu kwalifikacyjnego – ocena dokumentów:

 

 

Lp.

Indywidualny numer identyfikacyjny kandydata Wynik próby sprawnościowej
1. 09499 Zaliczone
2. 02617 Zaliczone
3. 06959 Zaliczone
4. 08734 Zaliczone
5. 07630 Zaliczone
6. 13504 Zaliczone
7. 04512 Zaliczone

 

V ETAP NABORU- OCENA DOKUMENTÓW

 

Kandydaci, którzy przeszli pozytywnie I-IV etap postępowania kwalifikacyjnego i zostali zakwalifikowani do dalszego etapu naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej w terminie do pięciu dni ( tj. do 10 grudnia 2019 roku ) po opublikowaniu listy winni złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • kserokopię prawa jazdy (obustronna kopia dokumentu),
 • kserokopię książeczki wojskowej z uwidocznionymi danymi osobowymi kandydata i zapisem dotyczącym uregulowanego stosunku do służby wojskowej – przeniesiony do rezerwy (nie dotyczy kobiet),
 • kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności (obustronna kopia dokumentów),
 • zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej.
 • Podpisane oświadczenie, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe – zał. nr 5.

 

 

Lista kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do VI etapu postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna, zostanie zamieszczona łącznie z informacją o dacie i godzinie, po weryfikacji złożonych dokumentów na stronie http://www.kppspkutno.com.pl oraz w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie .


 • 0
psp kutno

Ogłoszenie wyników naboru II etapu na stanowisko stażysta (strażak) – Listopad 2019

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

II etapu postępowania kwalifikacyjnego

na stanowisko stażysta (strażak) w służbie przygotowawczej

stanowisko docelowe – starszy ratownik

 

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, w dniu 28 listopada 2019 roku, na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 im. M. Skłodowskiej-Cure w Kutnie przeprowadziła test, który polegał na ocenie sprawności fizycznej:

 1. Podciąganie się na drążku;
 2. Bieg po kopercie;
 3. Próbę wydolnościową ( BEEP TEST).

 

Do próby zakwalifikowano 27 osób, a do oceny sprawności fizycznej przystąpiło 20 osób.

Poniżej przedstawiamy wykaz kandydatów, którzy zakwalifikowali się do III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego – sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) i sprawdzianu z pływania:

 

 

Lp.

Indywidualny numer identyfikacyjny kandydata Wynik próby sprawnościowej
1. 09499 Zaliczone
2. 02617 Zaliczone
3. 06959 Zaliczone
4. 08734 Zaliczone
5. 07630 Zaliczone
6. 13504 Zaliczone
7. 04512 Zaliczone
8. 12511 Zaliczone

 

UWAGA

Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) odbędzie się

 

w dniu  3 grudnia 2019 roku o godz. 9.00

na terenie Komendy Powiatowej PSP w Kutnie przy ul. 1 Maja 7

 

Sprawdzian z pływania odbędzie się

 

w dniu 3 grudnia 2019 roku o godz. 11.00

w Aquapark  Kutno, ul. Kościuszki 54

Przed przystąpieniem do sprawdzianu, kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. Do sprawdzianu leku wysokości (akrofobia) kandydat przystępuje w obuwiu i ubraniu sportowym. Do sprawdzianu z pływania kandydat przystępuje w stroju kąpielowym (obowiązkowo klapki).

 

Uwaga

Osoby, które nie stawią się w wyznaczonym terminie, nie okażą się dokumentem tożsamości ze zdjęciem zostaną wyeliminowane z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Opis sprawdzianów:

Sprawdzian z braku lęku wysokości (akrofobia) uznaje się za zaliczony jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75° i zszedł z niej.

Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.

Sprawdzian braku lęku wysokości oraz sprawdzian z pływania ocenia się dychotomicznie „zaliczony/niezaliczony”.

 

Kandydat, który nie uzyska pozytywnego wyniku, z któregokolwiek sprawdzianu nie przystępuje do następnej konkurencji i zostaje wyeliminowany z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Lista kandydatów, którzy zaliczyli sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) i sprawdzian z pływania zostanie zamieszczona na stronie http://www.kppspkutno.com.pl oraz w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie w dniu 3 grudnia 2019 roku wraz z podaniem terminu V etapu postępowania kwalifikacyjnego – oceny dokumentów i miejsca przeprowadzenia VI etapu postępowania kwalifikacyjnego – rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Pliki do pobrania:

II etap ogłoszenie wyników – próba sprawnościowa.pdf


 • 0
psp kutno

Ogłoszenie wyników naboru I etap na stanowisko stażysta (strażak) – Listopad 2019

Kutno, dnia 25 listopada 2019 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

I etapu postępowania kwalifikacyjnego

na stanowisko stażysta (strażak) w służbie przygotowawczej

stanowisko docelowe – starszy ratownik

 

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie po przeprowadzeniu weryfikacji złożonych dokumentów informuje, że dokumenty w zaklejonych kopertach  złożyło 29 kandydatów, w tym 2 osoby nie spełniły wymagań w I etapie postępowania kwalifikacyjnego – jedna osoba
nie złożyła wymaganego życiorysu, druga osoba nie złożyła wymaganych załączników
nr 2 i 3.

Poniżej przedstawiamy wykaz kandydatów (wraz z nadanym indywidualnym numerem  identyfikacyjnym kandydata – tj 5 ostatnich cyfr nr PESEL), którzy spełniają wymogi formalne i zostali zakwalifikowani do II etapu postępowania kwalifikacyjnego czyli testu sprawności fizycznej:

 

 

Lp.

Indywidualny numer identyfikacyjny kandydata
1. 07630

 

2. 09395

 

3. 13504

 

4. 08734

 

5. 12814

 

6. 06959

 

7. 04512

 

8. 09657

 

9. 14191

 

10. 09591

 

11. 05634

 

12. 05153

 

13. 05452

 

14. 02617

 

15. 09499

 

16. 05012

 

17. 04357

 

18. 05470

 

19. 05756

 

20. 07072

 

21. 14139

 

22. 08455

 

23.

24

12511

 

24. 11738

 

25. 11710

 

26. 04477

 

27. 12451

 

 

 

Test sprawności fizycznej, który składa się z prób sprawnościowych oraz próby wydolnościowej odbędzie  się w dniu 28 listopada 2019 roku o godz. 930 w Sali Gimnastycznej  Szkoły Podstawowej Nr 6 im. M. Skłodowskiej-Curie w Kutnie ul. Łąkoszyńska 9.

 

Test sprawności fizycznej dla kandydatów (mężczyzn i kobiet) na stanowisko związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych obejmuje:

 

 1. Podciąganie się na drążku;
 2. Bieg po kopercie;
 3. Próbę wydolnościową ( BEEP TEST).

 

Obowiązuje strój i obuwie sportowe. Przed przystąpieniem do próby wydolnościowej kandydat ma obowiązek:

– przedłożenia aktualnego zaświadczenia lekarskiego (nie dotyczy osób, które złożyły oryginał zaświadczenia wraz z dokumentami)

– okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Uwaga

Osoby, które nie stawią się w wyznaczonym terminie, nie przedłożą aktualnego zaświadczenia lekarskiego (nie dotyczy osób, które złożyły oryginał zaświadczenia wraz
z dokumentami)
, nie okażą się dokumentem tożsamości ze zdjęciem zostaną wyeliminowane z dalszego postępowania rekrutacyjnego

 1. Podciąganie się na drążku

Drążek jest umieszczony na wysokości do skocznej, pozwalającej na swobodny zwis ciała, bez dotykania podłoża. W przypadku braku możliwości doskoczenia do drążka, kandydat
ma prawo do uzyskania pomocy osób przeprowadzających test sprawności fizycznej.

Kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych. Na komendę „start” podciąga się, tak aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć.

Jeżeli kandydat nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się na drążku
do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu na drążku o ramionach wyprostowanych
w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

Podczas wykonywania ćwiczenia jest dozwolona praca tułowia i nóg. Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

 

 1. Bieg po kopercie

Konkurencja jest przeprowadzana na polu prostokąta o wymiarach 3 x 5 m, na którym w wyznaczonych miejscach (naklejone z taśmy o szerokości 5 cm krzyże mają wymiary 20 x 20 cm) ustawia się tyczki o wysokości 160-180 cm – podstawa tyczki w całości musi zakrywać naklejony krzyż (sposób rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek). Sposób przeprowadzenia konkurencji: kandydat na komendę „na miejsca” podchodzi do linii startu i zajmuje pozycję startową. Na komendę „start” kandydat rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku  kierunkiem  (A-B-E-C-D-E-A),   omijając  tyczki   od  strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie. Podczas wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania i przytrzymywania stojących tyczek. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia, kandydat musi ją ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu i dopiero kontynuować bieg.

W przypadku nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną.   Kandydat  może  popełnić   1   falstart,   kolejny  go dyskwalifikuje. Wynikiem końcowym jest czas pokonania ćwiczenia, z dokładnością do 0,01 sekundy.

 

 1. Próba wydolnościowa

Wymagania ogólne

Próbę wydolnościową przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym w pomieszczeniu

zamkniętym o utwardzonej nawierzchni. Kandydat do każdej z prób podchodzi tylko raz.

Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby.

Opis próby wydolnościowej

Próba wydolnościową (Beep test) polega na bieganiu między dwoma znacznikami (liniami),

oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie. Szerokość toru

wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania którego kandydat musi

znajdować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli kandydat dotrze do linii przed

sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu

sygnału.

Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych
20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków

przed sygnałem.

Ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba pełnych przebiegniętych
20-metrówek na tym poziomie (np. 10-9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 – numer
20-metrowego odcinka.

 

Liczba odcinków 1 ode. 2 ode. 3 ode. 4 ode. 5 ode. 6 ode. 7 ode. 8 ode. 9 ode. 10 ode. 11

ode.

12 ode. Czas odcinka

(s)

Poziom Przebiegnięty dystans (m)
1 20 40 60 80 100 120 140           9,0
2 160 180 200 220 240 260 280 300         8,0
3 320 340 360 380 400 420 440 460         7,5
4 480 500 520 540 560 580 600 620 640       7,2
5 660 680 700 720 740 760 780 800 820       6,8
6 840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020     6,5
7 1040 1060 1080 1100 1120 1140 1160 1180 1200 1220     6,2
8 1240 1260 1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400 1420 1440   6,0
9 1460 1480 1500 1520 1540 1560 1580 1600 1620 1640 1660   5,7
10 1680 1700 1720 1740 1760 1780 1800 1820 1840 1860 1880   5,5
11 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 5,3
12 2140 2160 2180 2200 2220 X X X X X X X 5,1

Podciąganie na drążku, bieg po kopercie, próba wydolnościową (BEEP TEST) ocenia się według tabeli punktowej zamieszczonej poniżej

 

  TABELA PUNKTOWA (przeliczenie uzyskanych wyników

 

 

 

na punkty)na

 
LICZBA PUNKTÓW Podciąganie się na drążku

(liczba powtórzeń)

Bieg po kopercie

(czas w sekundach)

Beep test

(poziom – liczba odcinków)

75 26 22,00 12-5
74 25 22,05 12-4
73 24 22,10 12-3
72 23 22,15 12-2
71 22 22,20 12-1

 

70 21 22,25 11-12
69 20 22,30 11-11
68 19 22,35 11-10
67 18 22,40 11-9
66 17 22,45 11-8
65 16 22,50 11-7
64   22,55 11-6
63 15 22,60 11-5
62   22,65 11-4
61 14 22,70 11-3
60   22,75 11 -2
59   22,80 11-1
58 13 22,85 10-11
57   22,90 10-10
56   22,95 10-9
55 12 23,00 10-8
54   23,05 10-7
53   23,10 10-6
52   23,15 10-5
51   23,20 10-4
50 11 23,25 10-3
49   23,30 10-2
48   23,35 10-1
47   23,40 9-11
46   23,45 9-10
45 10 23,50 9-9
44   23,60 9-8
43   23,70 9-7
42   23,80 9-6
41   23,90 9-5
40 9 24,00 9-4
39   24,10 9-3
38   24,20 9-2
37   24,30 9-1
36   24,40 8-11
35 8 24,50 8- 10
34   24,60 8-9
33   24,70 8-8
32   24,80 8-7
31   24,90 8-6
30 7 25,00 8-5
29   25,10 8-4
28   25,20 8-3
27   25,30 8-2
26   25,40 8-1
25 6 25,50 7- 10
24   25,60 7-9
23   25,70 7-8

 

22   25,80 7-7
21   25,90 7-6
20 5 26,00 7-5
19   26,10 7-4
18   26,20 7-3
17   26,30 7-2
16   26,40 7-1
15 4 26,50 6-10
14   26,60 6-9
13   26,70 6-8
12   26,80 6-7
11   26,90 6-6
10 3 27,00 6-5
9   27,10 6-4
8   27,20 6-3
7   27,30 6-2
6   27,40 6-1
5 2 27,50 5-9
4   27,60 5-8
3   27,70 5-7
2   27,80 5-6
1 1 27,90 5-5

 

Poszczególne próby testu sprawności fizycznej uznaje się za zaliczone jeśli kandydat uzyska minimalne wymagane kryterium w powyższej tabeli punktowej.

Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony w przypadku zaliczenia każdej
z trzech prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego( średnia arytmetyczna z trzech prób ) dla mężczyzn – co najmniej 55
pkt, a dla kobiet – co najmniej 45 pkt.

W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, jest mniejsza od liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór, obniża się minimalny
do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 38 pkt – dla mężczyzn i 30 pkt – dla kobiet.

Przykładowa ocena kandydata, który uzyskał:

 • podciąganie się na drążku – 12 razy, tj. 55 pkt,
 • bieg po kopercie – 23,00 s, tj. 55 pkt, – – -beep test- 10 – 8, tj. 55 pkt.

Łącznie uzyskał 165 pkt. Średnia arytmetyczna (55 + 55 + 55): 3 = 55 pkt.

 

Lista kandydatów, którzy zaliczyli próbę wydolnościową zostanie zamieszczona na stronie http://www.kppspkutno.com.pl oraz w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie w dniu 29 listopada 2019 roku wraz z podaniem terminu  miejsca przeprowadzenia III i IV etapu naboru tj.: sprawdzian braku lęku wysokości i sprawdzian z pływania.

                                                                                       

Pliki do pobrania:

ogłoszenie wyników naboru I etap (listopad 2019).pdf

           

 


 • 0

 • 0
psp kutno

Ogłoszenie o naborze do służby – strażak (stażysta)

Tags : 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie z dniem 7 listopada 2019 roku ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysta (strażak) w służbie przygotowawczej – stanowisko docelowe starszy ratownik.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze.pdf

Załącznik Nr 1.pdf

Załącznik Nr 2.pdf

Załącznik Nr 3.pdf

Załącznik Nr 4.pdf

Załącznik Nr 5.pdf


 • 0

Relacja „Kutnowska Zadyszka” oraz finał akcji „Czadowa edukacja” 2019

Tags : 

06 października 2019 r. na Placu marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie podczas „Kutnowskiej Zadyszki” odbył się finał akcji „Czadowa edukacja” prowadzonej w ramach kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod nazwą „Czad i ogień. Obudź czujność”. Współorganizatorami akcji oprócz Komendy Powiatowej PSP w Kutnie było:

– I Liceum Ogólnokształcące imienia Henryka Dąbrowskiego w Kutnie;

–  Grupa Ratownictwa   Medycznego OSP Dąbrowszczak;

– Ochotnicza Straż Pożarna w Kutnie;

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie.

 

Podczas finału akcji zrealizowano min.:

 • pokazy z zakresu ratownictwa technicznego,
 • pokaz sprzętu jakim dysponują kutnowscy strażacy,
 • porady w zakresie ochrony przeciwpożarowej w gospodarstwach domowych,
 • porady jak ustrzec się przed „cichym zabójcę” jakim jest tlenek węgla,
 • zasady udzielenia pierwszej pomoc przez Grupę Ratownictwa Medycznego OSP Dąbrowszczak,
 • pokaz robotyki przez uczniów liceum,
 • koncert Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie,
 • pożarniczy tor przeszkód dla dzieci.

Ponadto w konkursach wiedzy o zasadach bezpieczeństwa pożarowego rozdano czujki dymu i  tlenku węgla. Urządzenia zakupione zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zorganizowana kampania społeczna miała na celu min. wzmocnienie świadomości społecznej w zakresie przyczyn powstawania pożarów i ich skutków, a także informowanie o zagrożeniach związanych z zatruciami wywołanymi tlenkiem węgla.

 


 • 0

Akcja „Czadowa edukacja” 2019

Tags : 

Akcja „Czadowa edukacja” realizowana jest w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – informacyjnej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Czad i ogień. Obudź czujność”.

W tym roku odbędzie się w dniu 6 października 2019 r. na  Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie podczas Kutnowskiej Zadyszki. Celem akcji jest podniesienie świadomości uczestników w zakresie przyczyn i skutków powstawania pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla.

Organizatorami oprócz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie jest Liceum Ogólnokształcące imienia Henryka Dąbowskiego w Kutnie Grupa Ratownictwa Medycznego OSP Dąbrowszczak.

 

Podczas finału akcji odbędzie się :

 • pokaz ratownictwa technicznego,
 • pokaz sprzętu jakim dysponują kutnowscy strażacy,
 • porady w zakresie ochrony przeciwpożarowej w gospodarstwach domowych,
 • porady jak ustrzec się przed „cichym zabójcę” jakim  jest tlenek węgla,
 • przedstawione zostaną zasady udzielenia pierwszej pomocy,
 • pokaz robotyki przez uczniów liceum,
 • koncert Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie.

 

A dla najmłodszych uczestników będzie wata cukrowa, malowanie twarzy oraz mini tor przeszkód nagrodzony upominkami.

Oczywiście podczas finału będzie szereg konkursów, gdzie główną nagrodą będzie dualny czujnik dymu i tlenku węgla.

Zapraszamy również do Łodzi na festyn „Czad i Ogień. Obudź czujność” organizowany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.


 • 0

X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP z terenu powiatu kutnowskiego

W dniu 29 września 2019 roku na boisku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaniętach przeprowadzono
X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP z terenu powiatu kutnowskiego, w których udział wzięło 8 drużyn w tym dwie drużyny kobiece.

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach :

– ćwiczenie bojowe,

– sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami.

 

Kolejność czołowych miejsc w konkurencji ćwiczenie bojowe przedstawia się następująco:

Kobiece drużyny pożarnicze grupa C:

1 miejsce OSP Pniewo z wynikiem 55,25 pkt.

2 miejsce OSP Długołęka z wynikiem 65,40 pkt.

 

Męskie drużyny pożarnicze grupa A:

1 miejsce OSP Długołęka z wynikiem 43,35 pkt.

2 miejsce OSP Klonowiec z wynikiem 44,80 pkt.

3 miejsce OSP Oporów z wynikiem 49,10 pkt.

4 miejsce OSP Pniewo z wynikiem 51,70 pkt.

5 miejsce OSP Ostrowy z wynikiem 52,60 pkt.

6 miejsce OSP Łanięta z wynikiem 54,30 pkt.

 

Kolejność czołowych miejsc w konkurencji sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami przedstawia się następująco:

 

Kobiece drużyny pożarnicze grupa C:

1 miejsce OSP Pniewo z wynikiem 69,46 pkt.

2 miejsce OSP Długołęka z wynikiem 73,00 pkt

 

Męskie drużyny pożarnicze grupa A:

1 miejsce OSP Pniewo z wynikiem 60,80 pkt.

2 miejsce OSP Oporów z wynikiem 63,00 pkt.

3 miejsce OSP Długołęka z wynikiem 63,30 pkt.

4 miejsce OSP Klonowiec z wynikiem 64,30 pkt.

5 miejsce OSP Ostrowy z wynikiem 67,40 pkt.

6 miejsce OSP Łanięta z wynikiem 78,40 pkt.

 

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

Kobiece drużyny pożarnicze grupa C:

1 miejsce OSP Pniewo z wynikiem 124,71 pkt.

2 miejsce OSP Długołęka z wynikiem 138,40 pkt

 

Męskie drużyny pożarnicze grupa A:

1 miejsce OSP Długołęka z wynikiem 106,65 pkt.

2 miejsce OSP Klonowiec z wynikiem 109,10 pkt.

3 miejsce OSP Oporów z wynikiem 112,10 pkt.

4 miejsce OSP Pniewo z wynikiem 112,50 pkt.

5 miejsce OSP Ostrowy z wynikiem 120,00 pkt.

6 miejsce OSP Łanięta z wynikiem 132,70 pkt.


 • 0

 • 0

Bądź w temacie i zapisz się do naszego newslettera

Zamów nasz informator i dołącz do subskrybentów.

* więcej na ten temat