Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (99-300 Kutno, ul. 1-go Maja 7 )
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, wyznaczony został dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, z siedzibą w Kutnie, ul. 1-go Maja 7, 99-300 Kutno, Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail:iod@straz.lodz.pl)

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie wyznaczony został Specjalista Ochrony Danych, e-mail: sodkutno@straz.lodz.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia , mienia lub środowiska przed pożarem , klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem .
4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej , osób poszkodowanych , właścicieli lub zarządców obiektów , wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania , a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
b. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ( 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00 , fax. 22531 03 01 , e -mail: kancelaria@giodo.gov.pl )
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. MONITORINGU WIZYJNEGO OBIEKTÓW
KOMENDY POWIATOWEJ PSP W Kutnie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

1. W Komendzie Powiatowej PSP w Kutnie i w bezpośrednim otoczeniu obiektów

komendy prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń w postaci monitoringu wizyjnego.

2. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Kutnie, ul. 1-go Maja 7, 99-300 Kutno

3. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, z siedzibą w Łodzi,
ul. Wólczańska 111/113, 90-521 Łódź,  wyznaczony został dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, z siedzibą w Kutnie, ul. 1-go Maja 7, 99-300 Kutno, Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@straz.lodz.pl

4. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie wyznaczony został Specjalista Ochrony Danych, tel. 24 251 00 72

5. Wchodząc na obszar objęty monitoringiem wyraża Pani/Pan zgodę na rejestrację wizerunku oraz w konsekwencji do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Komendanta Miejskiego PSP w Piotrkowie Trybunalskim, a także oświadcza, że zapoznał(a) się z informacjami zawartymi w niniejszej klauzuli.

6. Dane osobowe osób zarejestrowanych przez system monitoringu są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.

7. Zapisy z monitoringu są przechowywane w okresie tzw. pętli czasowej.

8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do:

· dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania,

· wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

9. Zapisy monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przetwarzanie nagrań monitoringu nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI
KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Kutnie, ul. 1-go Maja 7, 99-300 Kutno

2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, z siedzibą w Łodzi,
ul. Wólczańska 111/113, 90-521 Łódź,  wyznaczony został dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, z siedzibą w Kutnie, ul. 1-go Maja 7, 99-300 Kutno, Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@straz.lodz.pl

3. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie wyznaczony został Specjalista Ochrony Danych, tel. 24 251 00 72

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji:

• zadania ustawowego organu Państwowej Straży Pożarnej na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), tj. zajęcia stanowiska w zakresie oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym oraz oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym mających na celu wypełnienie obowiązku w zakresie sprawowania władzy publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO;

• zadania ustawowego organu Państwowej Straży Pożarnej na podstawie art. 23, ust. 2, pkt. 5 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. 2018.1313 tj. z 2018.07.06), tj, wydawanie opinii stwierdzających spełnianie/nie spełnianie przez obiekt wymagań przeciwpożarowych [wypełnienie obowiązku w zakresie sprawowania władzy publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO];

5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 1 roku do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

• żądania od administratora dostępu do treści swoich danych;

• sprostowania swoich danych;

• usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których organ PSP przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których organ PSP posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO;

8.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.