Nabór na stanowisko specjalista ds. kadr

 • 0

Nabór na stanowisko specjalista ds. kadr

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie poszukuje pracownika cywilnego – kandydata na stanowisko:  specjalista ds. kadr (na zastępstwo) 

Pełny wymiar etatu: 1 

Liczba stanowisk pracy:1 

Miejsce wykonywania pracy: Komenda Powiatowa PSP w Kutnie, u. 1-go Maja 7,
99 – 300 Kutno

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie założeń polityki kadrowo- płacowej komendanta powiatowego
 • Prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych
 • Przygotowanie wniosków o nadanie stopni, odznaczeń i medali osobom zasłużonym.
 • Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków
  i pracowników cywilnych komendy.
 • Realizacja zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy.
 • Analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych
  oraz realizacja zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z naborem kandydatów do służby
  oraz pracowników
 • Terminowe kierowanie na okresowe badania lekarskie i prowadzenie wykazu tych badań.

 

Warunki pracy:

Określające charakter pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań:

Praca biurowo – administracyjna, w systemie codziennym od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30. Praca w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin

Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, fax, skaner

Praca na parterze.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Wykształcenie:  Średnie

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • Praktyczna znajomość ustaw o PSP, ochronie przeciwpożarowej, służbie cywilnej a także przepisów wykonawczych do tych ustaw, Kodeksu pracy oraz przepisów dotyczących pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej)
 • Umiejętność przygotowania pism o charakterze urzędowym z zastosowaniem przepisów prawa
 • Co najmniej 6-cio miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku Kadr
 • Uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Dyspozycyjność, odpowiedzialność, komunikatywność, dokładność i terminowość
 • Wysoka kultura osobista
 • Wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub zarzadzanie zasobami ludzkimi ewentualnie studia podyplomowe z zakresu polityki kadrowej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys (CV)
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie
 4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – wzór zał. Nr 1.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na publikację wyników z poszczególnych etapów postepowania na stronie internetowej komendy i w jej siedzibie – wzór zał. Nr 1. – ( nie obowiązkowe ).
 7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych – wzór zał. Nr 1.
 8. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – wzór zał. Nr 1.

 

Termin składania dokumentów:

 Do dnia 21.05.2019 r.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat tutejszej Komendy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30 lub korespondencyjnie na adres: Komenda Powiatowa PSP w Kutnie, ul. 1-go Maja 7,  
99 – 300 Kutno. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór do KSC – oferta pracy na zastępstwo”.

Inne informacje:

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Umowa na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej (umowa rozwiązuje
się z chwilą powrotu do pracy zastępowanego pracownika).

Oferty odrzucone zastaną komisyjne zniszczone po zakończeniu procesu  naboru.

Proponowane wynagrodzenie łącznie z dodatkiem za wysługę lat ok.: 2.600,00 zł  brutto.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : (24) 251 00 60

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje dotyczące kolejnego etapu naboru dostępne będą na stronie www.kppspkutno.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kutnie w ciągu 2 dni od końcowego terminu składania ofert tj. 23.05.2019 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Rozkaz Kom. Pow. PSP
Regulamin
Oświadczenia