Ogłoszenie wyników III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta (strażak) – grudzień 2019

  • 0
psp kutno

Ogłoszenie wyników III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta (strażak) – grudzień 2019

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego

na stanowisko stażysta (strażak) w służbie przygotowawczej

stanowisko docelowe – starszy ratownik

 

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, w dniu 3 grudnia 2019 roku, na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie oraz w Aquapark Kutno przeprowadziła ocenę sprawności fizycznej kandydatów, która polegała na:

– sprawdzeniu  lęku wysokości (akrofobia),

– sprawdzeniu umiejętności  pływania.

 

Do próby zakwalifikowano 9 osób, a do oceny sprawdzenia  lęku wysokości (akrofobii) i sprawdzeniu umiejętności pływania przystąpiło 8 osób. Do V etapu przeszło 7 kandydatów – ocena dokumentów.

 

Poniżej przedstawiamy listę kandydatów, którzy zakwalifikowali się do V etapu kwalifikacyjnego – ocena dokumentów:

 

 

Lp.

Indywidualny numer identyfikacyjny kandydata Wynik próby sprawnościowej
1. 09499 Zaliczone
2. 02617 Zaliczone
3. 06959 Zaliczone
4. 08734 Zaliczone
5. 07630 Zaliczone
6. 13504 Zaliczone
7. 04512 Zaliczone

 

V ETAP NABORU- OCENA DOKUMENTÓW

 

Kandydaci, którzy przeszli pozytywnie I-IV etap postępowania kwalifikacyjnego i zostali zakwalifikowani do dalszego etapu naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej w terminie do pięciu dni ( tj. do 10 grudnia 2019 roku ) po opublikowaniu listy winni złożyć następujące dokumenty:

  • kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • kserokopię prawa jazdy (obustronna kopia dokumentu),
  • kserokopię książeczki wojskowej z uwidocznionymi danymi osobowymi kandydata i zapisem dotyczącym uregulowanego stosunku do służby wojskowej – przeniesiony do rezerwy (nie dotyczy kobiet),
  • kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
  • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności (obustronna kopia dokumentów),
  • zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej.
  • Podpisane oświadczenie, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe – zał. nr 5.

 

 

Lista kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do VI etapu postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna, zostanie zamieszczona łącznie z informacją o dacie i godzinie, po weryfikacji złożonych dokumentów na stronie http://www.kppspkutno.com.pl oraz w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie .