Ogłoszenie wyników naboru I etap na stanowisko stażysta (strażak) – Listopad 2019

  • 0
psp kutno

Ogłoszenie wyników naboru I etap na stanowisko stażysta (strażak) – Listopad 2019

Kutno, dnia 25 listopada 2019 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

I etapu postępowania kwalifikacyjnego

na stanowisko stażysta (strażak) w służbie przygotowawczej

stanowisko docelowe – starszy ratownik

 

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie po przeprowadzeniu weryfikacji złożonych dokumentów informuje, że dokumenty w zaklejonych kopertach  złożyło 29 kandydatów, w tym 2 osoby nie spełniły wymagań w I etapie postępowania kwalifikacyjnego – jedna osoba
nie złożyła wymaganego życiorysu, druga osoba nie złożyła wymaganych załączników
nr 2 i 3.

Poniżej przedstawiamy wykaz kandydatów (wraz z nadanym indywidualnym numerem  identyfikacyjnym kandydata – tj 5 ostatnich cyfr nr PESEL), którzy spełniają wymogi formalne i zostali zakwalifikowani do II etapu postępowania kwalifikacyjnego czyli testu sprawności fizycznej:

 

 

Lp.

Indywidualny numer identyfikacyjny kandydata
1. 07630

 

2. 09395

 

3. 13504

 

4. 08734

 

5. 12814

 

6. 06959

 

7. 04512

 

8. 09657

 

9. 14191

 

10. 09591

 

11. 05634

 

12. 05153

 

13. 05452

 

14. 02617

 

15. 09499

 

16. 05012

 

17. 04357

 

18. 05470

 

19. 05756

 

20. 07072

 

21. 14139

 

22. 08455

 

23.

24

12511

 

24. 11738

 

25. 11710

 

26. 04477

 

27. 12451

 

 

 

Test sprawności fizycznej, który składa się z prób sprawnościowych oraz próby wydolnościowej odbędzie  się w dniu 28 listopada 2019 roku o godz. 930 w Sali Gimnastycznej  Szkoły Podstawowej Nr 6 im. M. Skłodowskiej-Curie w Kutnie ul. Łąkoszyńska 9.

 

Test sprawności fizycznej dla kandydatów (mężczyzn i kobiet) na stanowisko związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych obejmuje:

 

  1. Podciąganie się na drążku;
  2. Bieg po kopercie;
  3. Próbę wydolnościową ( BEEP TEST).

 

Obowiązuje strój i obuwie sportowe. Przed przystąpieniem do próby wydolnościowej kandydat ma obowiązek:

– przedłożenia aktualnego zaświadczenia lekarskiego (nie dotyczy osób, które złożyły oryginał zaświadczenia wraz z dokumentami)

– okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Uwaga

Osoby, które nie stawią się w wyznaczonym terminie, nie przedłożą aktualnego zaświadczenia lekarskiego (nie dotyczy osób, które złożyły oryginał zaświadczenia wraz
z dokumentami)
, nie okażą się dokumentem tożsamości ze zdjęciem zostaną wyeliminowane z dalszego postępowania rekrutacyjnego

  1. Podciąganie się na drążku

Drążek jest umieszczony na wysokości do skocznej, pozwalającej na swobodny zwis ciała, bez dotykania podłoża. W przypadku braku możliwości doskoczenia do drążka, kandydat
ma prawo do uzyskania pomocy osób przeprowadzających test sprawności fizycznej.

Kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych. Na komendę „start” podciąga się, tak aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć.

Jeżeli kandydat nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się na drążku
do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu na drążku o ramionach wyprostowanych
w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

Podczas wykonywania ćwiczenia jest dozwolona praca tułowia i nóg. Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

 

  1. Bieg po kopercie

Konkurencja jest przeprowadzana na polu prostokąta o wymiarach 3 x 5 m, na którym w wyznaczonych miejscach (naklejone z taśmy o szerokości 5 cm krzyże mają wymiary 20 x 20 cm) ustawia się tyczki o wysokości 160-180 cm – podstawa tyczki w całości musi zakrywać naklejony krzyż (sposób rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek). Sposób przeprowadzenia konkurencji: kandydat na komendę „na miejsca” podchodzi do linii startu i zajmuje pozycję startową. Na komendę „start” kandydat rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku  kierunkiem  (A-B-E-C-D-E-A),   omijając  tyczki   od  strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie. Podczas wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania i przytrzymywania stojących tyczek. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia, kandydat musi ją ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu i dopiero kontynuować bieg.

W przypadku nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną.   Kandydat  może  popełnić   1   falstart,   kolejny  go dyskwalifikuje. Wynikiem końcowym jest czas pokonania ćwiczenia, z dokładnością do 0,01 sekundy.

 

  1. Próba wydolnościowa

Wymagania ogólne

Próbę wydolnościową przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym w pomieszczeniu

zamkniętym o utwardzonej nawierzchni. Kandydat do każdej z prób podchodzi tylko raz.

Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby.

Opis próby wydolnościowej

Próba wydolnościową (Beep test) polega na bieganiu między dwoma znacznikami (liniami),

oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie. Szerokość toru

wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania którego kandydat musi

znajdować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli kandydat dotrze do linii przed

sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu

sygnału.

Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych
20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków

przed sygnałem.

Ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba pełnych przebiegniętych
20-metrówek na tym poziomie (np. 10-9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 – numer
20-metrowego odcinka.

 

Liczba odcinków 1 ode. 2 ode. 3 ode. 4 ode. 5 ode. 6 ode. 7 ode. 8 ode. 9 ode. 10 ode. 11

ode.

12 ode. Czas odcinka

(s)

Poziom Przebiegnięty dystans (m)
1 20 40 60 80 100 120 140           9,0
2 160 180 200 220 240 260 280 300         8,0
3 320 340 360 380 400 420 440 460         7,5
4 480 500 520 540 560 580 600 620 640       7,2
5 660 680 700 720 740 760 780 800 820       6,8
6 840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020     6,5
7 1040 1060 1080 1100 1120 1140 1160 1180 1200 1220     6,2
8 1240 1260 1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400 1420 1440   6,0
9 1460 1480 1500 1520 1540 1560 1580 1600 1620 1640 1660   5,7
10 1680 1700 1720 1740 1760 1780 1800 1820 1840 1860 1880   5,5
11 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 5,3
12 2140 2160 2180 2200 2220 X X X X X X X 5,1

Podciąganie na drążku, bieg po kopercie, próba wydolnościową (BEEP TEST) ocenia się według tabeli punktowej zamieszczonej poniżej

 

  TABELA PUNKTOWA (przeliczenie uzyskanych wyników

 

 

 

na punkty)na

 
LICZBA PUNKTÓW Podciąganie się na drążku

(liczba powtórzeń)

Bieg po kopercie

(czas w sekundach)

Beep test

(poziom – liczba odcinków)

75 26 22,00 12-5
74 25 22,05 12-4
73 24 22,10 12-3
72 23 22,15 12-2
71 22 22,20 12-1

 

70 21 22,25 11-12
69 20 22,30 11-11
68 19 22,35 11-10
67 18 22,40 11-9
66 17 22,45 11-8
65 16 22,50 11-7
64   22,55 11-6
63 15 22,60 11-5
62   22,65 11-4
61 14 22,70 11-3
60   22,75 11 -2
59   22,80 11-1
58 13 22,85 10-11
57   22,90 10-10
56   22,95 10-9
55 12 23,00 10-8
54   23,05 10-7
53   23,10 10-6
52   23,15 10-5
51   23,20 10-4
50 11 23,25 10-3
49   23,30 10-2
48   23,35 10-1
47   23,40 9-11
46   23,45 9-10
45 10 23,50 9-9
44   23,60 9-8
43   23,70 9-7
42   23,80 9-6
41   23,90 9-5
40 9 24,00 9-4
39   24,10 9-3
38   24,20 9-2
37   24,30 9-1
36   24,40 8-11
35 8 24,50 8- 10
34   24,60 8-9
33   24,70 8-8
32   24,80 8-7
31   24,90 8-6
30 7 25,00 8-5
29   25,10 8-4
28   25,20 8-3
27   25,30 8-2
26   25,40 8-1
25 6 25,50 7- 10
24   25,60 7-9
23   25,70 7-8

 

22   25,80 7-7
21   25,90 7-6
20 5 26,00 7-5
19   26,10 7-4
18   26,20 7-3
17   26,30 7-2
16   26,40 7-1
15 4 26,50 6-10
14   26,60 6-9
13   26,70 6-8
12   26,80 6-7
11   26,90 6-6
10 3 27,00 6-5
9   27,10 6-4
8   27,20 6-3
7   27,30 6-2
6   27,40 6-1
5 2 27,50 5-9
4   27,60 5-8
3   27,70 5-7
2   27,80 5-6
1 1 27,90 5-5

 

Poszczególne próby testu sprawności fizycznej uznaje się za zaliczone jeśli kandydat uzyska minimalne wymagane kryterium w powyższej tabeli punktowej.

Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony w przypadku zaliczenia każdej
z trzech prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego( średnia arytmetyczna z trzech prób ) dla mężczyzn – co najmniej 55
pkt, a dla kobiet – co najmniej 45 pkt.

W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, jest mniejsza od liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór, obniża się minimalny
do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 38 pkt – dla mężczyzn i 30 pkt – dla kobiet.

Przykładowa ocena kandydata, który uzyskał:

  • podciąganie się na drążku – 12 razy, tj. 55 pkt,
  • bieg po kopercie – 23,00 s, tj. 55 pkt, – – -beep test- 10 – 8, tj. 55 pkt.

Łącznie uzyskał 165 pkt. Średnia arytmetyczna (55 + 55 + 55): 3 = 55 pkt.

 

Lista kandydatów, którzy zaliczyli próbę wydolnościową zostanie zamieszczona na stronie http://www.kppspkutno.com.pl oraz w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie w dniu 29 listopada 2019 roku wraz z podaniem terminu  miejsca przeprowadzenia III i IV etapu naboru tj.: sprawdzian braku lęku wysokości i sprawdzian z pływania.

                                                                                       

Pliki do pobrania:

ogłoszenie wyników naboru I etap (listopad 2019).pdf