OSP z KSRG

Proces włączania OSP do KSRG

 

 1. Sprawdzenie czy jednostka OSP ujęta jest w zbiorczym planie sieci podmiotów KSRG na terenie województwa łódzkiego
  Wniosek do ŁKWPSP w Łodzi z merytorycznym uzasadnieniem potrzeby ujęcia danej jednostki OSP w tej części planu.
 2. Przygotowanie karty informacyjnej jednostki OSP
  Karta informacyjna jednostki OSP zawiera informacje dotyczące faktycznego stanu wyposażenia i poziomu wyszkolenia oraz liczby członków (druhów) danej jednostki OSP i daje pogląd dla kierownictwa PSP wszystkich szczebli o ewentualnych brakach sprzętowych i szkoleniowych jednostki w stosunku do min. wymagań określonych w procedurze P-23.
 3. Opinia KPPSP w sprawie włączenia jednostki OSP do KSRG
 4. Podpisanie porozumienia w sprawie włączenia jednostki OSP do KSRG
  Trójstronne porozumienie zawierane jest w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, pomiędzy: właściwym terenowo Komendantem Powiatowym PSP, właściwą jednostką OSP, która ubiega się
  o włączenie do KSRG (Prezes Zarządu OSP, Naczelnik OSP), wójtem gminy, burmistrzem lub prezydentem miasta na terenie, którego znajduje się dana jednostka OSP.
 5. Przygotowanie wniosku o włączenie jednostki OSP do KSRG
  KP PSP może wnioskować o włączenie jednostki OSP do KSRG na czas określony, tylko i wyłącznie wtedy, gdy ta jednostka jest ujęta w Zbiorczym planie sieci podmiotów KSRG planowanych do włączenia do KSRG.
 6. Przesłanie ww. wniosku i załączników do KW PSP w Łodzi
  Zgodnie z procedurą P-23 rozpatrywanie wniosków przez Komendanta Głównego PSP odbywa się dwa razy do roku, tj. w marcu i październiku. W związku z powyższym wnioski Komendantów Powiatowych PSP
  o włączenie osp do systemu na czas określony należy przesyłać do KW PSP w Łodzi do 15 dnia miesiąca lutego i września danego roku.
 7. Weryfikacja ww. dokumentacji w KW PSP w Łodzi
  Weryfikacja przesłanej przez KP/M PSP dokumentacji związanej z włączeniem danej jednostki OSP do KSRG pod kątem jej kompletności i prawidłowości sporządzenia odbywa się w Wydziale Operacyjnym KW PSP
  w Łodzi.