OGŁOSZENIE WYNIKÓW VI etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta (strażak) – grudzień 2019

 • 0
psp kutno

OGŁOSZENIE WYNIKÓW VI etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta (strażak) – grudzień 2019

Tags : 

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie w dniu 17 grudnia  2019 roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną. Do rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowano 7 osób, które stawiły się  i przystąpiły do rozmowy. Rozmowę kwalifikacyjną zaliczyło 7 kandydatów uzyskując pozytywny wynik tj. co najmniej 16 punktów ustalonych na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji.

Poniżej przedstawiamy wykaz kandydatów, którzy zakwalifikowali się do VII etapu postępowania kwalifikacyjnego – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej według uzyskanej liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

 

Lp.

Indywidualny numer identyfikacyjny kandydata Wynik naboru w kolejności według uzyskanych punktów
1. 09499 42,25
2. 02617 38,75
3. 04512 37,50
4. 13504 36,25
5. 07630 35,00
6. 08734 32,25
7. 06959 25,00

 

UWAGA:

Kandydaci (zgodnie z liczbą stanowisk, na które prowadzony jest nabór do służby) według kolejności z listy, otrzymają skierowanie  na badania lekarskie do Łódzkiej Rejonowej Komisji Lekarskiej w Łodzi w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. Skierowania będzie można odbierać ( po kontakcie telefonicznym z kandydatem ) osobiście w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kutnie, ul. 1 Maja 7.


 • 0
psp kutno

Ogłoszenie o naborze do służby – strażak (stażysta)

Tags : 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie z dniem 7 listopada 2019 roku ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysta (strażak) w służbie przygotowawczej – stanowisko docelowe starszy ratownik.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze.pdf

Załącznik Nr 1.pdf

Załącznik Nr 2.pdf

Załącznik Nr 3.pdf

Załącznik Nr 4.pdf

Załącznik Nr 5.pdf


 • 0

 • 0
psp kutno

 • 0
psp kutno

 • 0

 • 0
psp kutno

 • 0
psp kutno

 • 0
psp kutno

 • 0

Nabór na stanowisko cywilne – specjalista ds. kadr

Tags : 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie poszukuje pracownika cywilnego – kandydata na stanowisko: specjalista ds. kadr (na zastępstwo)

Pełny wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy:1

Miejsce wykonywania pracy: Komenda Powiatowa PSP w Kutnie, u. 1-go Maja 7,
99 – 300 Kutno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie założeń polityki kadrowo- płacowej komendanta powiatowego

 • Prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych komendy.

 • Przygotowanie wniosków o nadanie stopni, odznaczeń i medali osobom zasłużonym.

 • Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków
  i pracowników cywilnych komendy.

 • Realizacja zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy.

 • Analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych
  oraz realizacja zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z naborem kandydatów do służby
  oraz pracowników

 • Terminowe kierowanie na okresowe badania lekarskie i prowadzenie wykazu tych badań.

Warunki pracy:

Określające charakter pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań:

Praca biurowo – administracyjna, w systemie codziennym od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30. Praca w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin

Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, fax, skaner

Praca na parterze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wykształcenie: Średnie

.

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • Praktyczna znajomość ustaw o PSP, ochronie przeciwpożarowej, służbie cywilnej a także przepisów wykonawczych do tych ustaw, Kodeksu pracy oraz przepisów dotyczących pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 • Znajomość przepisów prawa pracy

 • Umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej)

 • Umiejętność przygotowania pism o charakterze urzędowym z zastosowaniem przepisów prawa

 • Uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych

 • Umiejętność organizacji pracy własnej

 • Umiejętność analitycznego myślenia

 • Dyspozycyjność, odpowiedzialność, komunikatywność, dokładność i terminowość

 • Wysoka kultura osobista

 • Wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub zarzadzanie zasobami ludzkimi ewentualnie studia podyplomowe z zakresu polityki kadrowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys (CV)

 2. List motywacyjny

 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie

 4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa

 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – wzór zał. Nr 1.

 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na publikację wyników z poszczególnych etapów postepowania na stronie internetowej komendy i w jej siedzibie – wzór zał. Nr 1. – ( nie obowiązkowe ).

 7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych – wzór zał. Nr 1.

 8. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – wzór zał. Nr 1.

Termin składania dokumentów:

Do dnia 19.02.2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat tutejszej Komendy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30 lub korespondencyjnie na adres: Komenda Powiatowa PSP w Kutnie, ul. 1-go Maja 7,
99 – 300 Kutno. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór do KSC – oferta pracy na zastępstwo”.

Inne informacje:

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Umowa na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej (umowa rozwiązuje
się z chwilą powrotu do pracy zastępowanego pracownika).

Oferty odrzucone zastaną komisyjne zniszczone po zakończeniu procesu naboru.

Proponowane wynagrodzenie łącznie z dodatkiem za wysługę lat ok.: 2.300,00 zł brutto.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : (24) 251 00 60

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje dotyczące kolejnego etapu naboru dostępne będą na stronie www.kppspkutno.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kutnie w ciągu 2 dni od końcowego terminu składania ofert tj. 21.02.2018 r.

Załączniki:

Regulamin
Oświadczenia
Oferta pracy