Zakup zestawu hydraulicznego oraz 4 sztuk ubrań gazoszczelnych

 • 0

Zakup zestawu hydraulicznego oraz 4 sztuk ubrań gazoszczelnych

Tags : 

Aktualne zamówienia publiczne

 
wfpsp

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie w 2016 roku zrealizuje przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Starostwa Powiatowego w Kutnie, Miasta Kutno oraz Gminy Kutno zakup zestawu hydraulicznego oraz 4 sztuk ubrań gazoszczelnych (nazwa zadania: „Zakup zestawu hydraulicznego oraz 4 sztuk ubrań gazoszczelnych”). Wartość ogólna zadania: 116 795,45 zł. – dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi wyniesie: 46 717 zł.


 • 0

 • 0

Kampania „STOP POŻAROM TRAW”

Tags : 

Plakat A3 ,,Stop pożarom traw'' Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.

Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek.

Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują się na wypalanie traw, przekonane są, że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Niestety mylą się i czasami kończy się to tragedią. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przynoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie, w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz strażacy!!!

Ogień bowiem to żywioł. Zdarza się, że w starciu z nim giną także osoby wyszkolone w walce z płomieniami.

Nie warto ryzykować – na skutek jednej, nieodpowiedzialnej decyzji bardzo łatwo stracić dorobek swojego życia, ale i… samo życie

Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Z uwagi na znaczne zalesienie niektórych województw, tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat.
Podczas pożaru powstaje także duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia. Powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.

Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto, w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze regeneruje się przez kilka lat, to pokłady torfu potrzebują na to kilku tysięcy lat.

Wypalanie traw jest naprawdę niebezpieczne, ale też niedozwolone!

Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami.
O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
korzystania z otwartego płomienia,
wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. w dobrej kulturze rolnej – art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.).

W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, należy stwierdzić że wypalanie traw jest nie dość, że środowiskowo szkodliwe, ale także surowo zabronione. Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję w postaci zmniejszenia od 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.

Podczas intensywnego prowadzenia prac rolnych na polach, także może dojść do pożarów wskutek nieostrożności osób wykonujących te prace lub niesprawnego sprzętu technicznego.
Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę niezbędni.

Pożary traw powodują również spustoszenie dla flory i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez nas wszystkich skowronków). Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.
Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki. Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren.

W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie).

Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki, zjadające mszyce.
Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze). Pożary traw niszczą rodzimą faunę i florę.

Tekst zaczerpnięty ze strony KG PSP.

Opracowanie: mł. bryg. Katarzyna Boguszewska, Wydział Informacji i Promocji KG PSP


 • 0
psp kutno

Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie za rok 2015

Tags : 

W 2015 roku doszło ogółem do 1096 sytuacji pożarowych w powiecie kutnowskim. Ponadto w ubiegłym roku doszło do 382 pożarów, co przyniosło ponad 5209,5 tys. zł. strat. Podczas pożarów zostało rannych 16 osób i 2 ratowników, natomiast 3 osoby poniosły śmierć.


 


 • 0
strażak z kutna, jarosław sobczyk, asp., uratowanie dziecka, kutno

Strażak uratował dziecko

Tags : 

IMAG0090W sobotę około godziny 19:00 strażak asp. Jarosław Sobczyk z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie uratował życie 11-miesięcznemu dziecku, instruując przez telefon kobietę jak ratować malucha.

Zgłoszenie otrzymano telefonicznie o godz. 19:08, które zawierało prośbę o pomoc i wezwanie karetki pogotowia do sinego, nieoddychającego dziecka. Rozmówczyni oznajmiła, że jest to 11-miesięczne dziecko (chłopiec), które zakrztusiło się najprawdopodobniej pokarmem i nie oddycha. Dyżurny stanowiska kierowania rozpoczął od uspokojenia rozmówczyni, uzyskania od niej adresu pod którym znajduje się dziecko a także jednocześnie instruował co należy robić w przypadku braku oddechu u dziecka, cały czas monitorując sytuację.

Nie przerywając rozmowy Dyżurny Operacyjny Powiatu powiadomił Zespół Ratownictwa Medycznego o konieczności przybycia pod wskazany adres oraz zadysponował na miejsce zastęp ratowników z JRG Kutno. Dopiero po przyjeździe na miejsce zdarzenia ratowników i upewnieniu się, że dziecko jest bezpieczne zakończono rozmowę telefoniczną.

Przypominamy, że asp. Sobczyk podobną sytuację miał w 2013 roku, ratując wówczas 4-miesięczną Maję.


autor: kpt. Zdzisław Pęgowski

 


 • 0

„Zgaś ryzyko/Bezpieczny dom” kolejny raz w Kutnie

Tags : 

16 [57793]W dniu 19 września 2015 roku w Kutnie odbył się finał akcji edukacyjnej „Zgaś ryzyko/Bezpieczny dom”, którego organizatorami byli:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, Fundacja „Ogień Zabija” oraz Kutnowski Dom Kultury.

Finał akcji poprzedziły zajęcia edukacyjne w przedszkolach w dniach 14-15 września br. Zajęcia poprowadzili wolontariusze Fundacji Ogień Zabija oraz strażacy JRG Kutno, łącznie przeszkolili oni ok. 300 dzieci.

18 września w Kutnowskim Domu Kultury dzieci i dorośli mogli obejrzeć przedstawienie grupy teatralnej PICCOLO „Awantura w lesie”.

19 września nastąpił finał akcji. Otwarcia imprezy dokonał komendant powiatowy PSP w Kutnie bryg. Marek Myszkowski oraz Zastępca Prezydenta miasta Kutno Zbigniew Wdowiak. Wszystkim zgromadzonym dobrej zabawy i ciekawie, również pod względem edukacyjnym, spędzonego czasu życzył strażak-mistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim Zbigniew Bródka – twarz kampanii edukacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Nie mógł być w Kutnie osobiście, ale spotkał się z uczestnikami akcji za pośrednictwem telebimu.


Na odwiedzających plac Marszałka Piłsudskiego czekały atrakcje w postaci:

 • miasteczka ze strefami zabaw, edukacji, gier, bezpieczeństwa,
 • nieodpłatnych porad kominiarskich oraz porad z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
 • toru sprawnościowego Firefighter Combat Challenge dla dzieci z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie,
 • ścianki wspinaczkowej z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie,
 • pokazu motocykli w ramach XIV Ogólnopolskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych „Szlakiem Walk Nad Bzurą”,
 • strefy gier planszowych (Muzeum Regionalne w Kutnie),
 • pokazów ratownictwa specjalistycznego (technicznego, chemicznego),
 • losowania czujek dymu i tlenku węgla.

To kolejna taka akcja zorganizowana dla mieszkańców Kutna.

 


 • 0

Dzień Strażaka 2015

Tags : 

Uroczystości związane z Dniem Strażaka odbyły się 22 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

 


 • 0

Noc Muzeów

Tags : 

   W sobotę, 16 maja odbyła się VII Kutnowska Noc Muzeów zorganizowana w ramach Europejskiej Nocy Muzeów.

Do nocnego zwiedzania swojej placówki zaprosiła mieszkańców Kutna również Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie. Najmłodsi mogli sprawdzić swoją sprawność pokonując tor przeszkód, zaś dorośli mieli możliwość zdobycia Karty Ratowniczej. Imprezę uatrakcyjnił również pokaz ratownictwa technicznego.

Przed Strażnicą prezentowany był wóz strażacki STAR 25 z motopompą M 8/8 z 1974 z OSP Siemianów.

Text: kpt. Zdzisław Pęgowski
Foto: Aleksandra Choroba-Zakrzewska


 • 0

Powiatowe Dni Strażaka

Tags : 

Dnia 10 maja w Sanktuarium Matki Boskiej w Głogowcu odbyły się Powiatowe Dni Strażaka.

 


 • 0

Pomóż kutnowskim strażakom i oddaj głos w plebiscycie.

Tags : 

Zapraszamy do głosowania na Naszą Jednostkę w plebiscycie „NAJPOPULARNIEJSZA JEDNOSTKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ”

Głosowanie rozpocznie się 8 maja i potrwa do do 26 maja

Oddawać głosy można pod tym adresem <LINK>

SPOSOBY GŁOSOWANIA:

• Za pomocą Facebooka – w dniach 8-15.05.2015. 1 oddany głos to 3 pkt. (dziennie można oddać 1 głos)
• Za pomocą strony www.dzienniklodzki.pl (tylko dla zalogowanych użytkowników) – w dniach 08-15.05.2015. 1 oddany głos to 1 pkt, max. można oddać 3 głosy dziennie z jednego konta.
• Za pomocą SMS w dniach 08-26.05.2015 (1 głos – 15 pkt. Dowolna liczba głosów , koszt 2,46 zł z VAT)
Rozstrzygnięcie plebiscytu odbędzie się 26 maja 2015 roku, a uroczyste wręczenie nagród laureatom planowane jest podczas wojewódzkich obchodów z okazji Dnia Strażaka, które odbędą się 30 maja 2015 r. w Tomaszowie Mazowieckim.

NAGRODY

Kategoria: Najpopularniejszy strażak PSP /OSP
• I m-ce – laptop HP Intel Core i5
• II m-ce – XBOX 360 4GB Kinect
• III m-ce – Tablet 10” Modecom
Kategoria: Najpopularniejsza jednostka PSP/OSP
• I m-ce – bon na zakup sprzętu RTV/AGD o wartości 4.000 zł brutto
• II m-ce – bon na zakup sprzętu RTV/AGD o wartości 2.000 zł brutto
• III m-ce – bon na zakup sprzętu RTV/AGD o wartości 1.000 zł brutto

 

Czekamy na wasze głosy i za wsparcie serdecznie dziękujemy.