Zakłady stwarzające ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie powiatu kutnowskiego (ZZR)

Zakłady o Zwiększonym Ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Saga-Gaz” Sp. z o.o. o w Kutnie przy ul. Bohaterów Walk Nad Bzurą 4A, 99-300 Kutno

http://sagagaz.com

 SAGA-GAZ sp. z o. o. stanowi samodzielną organizacyjnie jednostkę zajmującą się dystrybucją gazu płynnego i paliw stałych (eko-groszek). Firma SAGA-GAZ jest zakładem produkcyjnym na zasadach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarządzana przez Prezesa i Członka Zarządu.

 Przedmiotem działalności firmy przy ul. Bohaterów Walk nad Bzurą jest:

  • magazynowanie, przeładunek i rozlewanie gazu płynnego,
  • sprzedaż hurtowa i detaliczna gazu płynnego i eko-groszku,
  • towarowy transport drogowy gazu płynnego pojazdami wyspecjalizowanymi i uniwersalnymi,

Jedynym czynnikiem powodującym możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz zaklasyfikowanie instalacji jako zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest gaz płynny propan-butan (LPG).

Na terenie rozlewni gazu płynnego SAGA-GAZ w Kutnie znajdują się następujące urządzenia i instalacje technologiczne:

  • park zbiornikowy, składający się z: 2 zbiorników nadziemnych o pojemności
    100 m3 i 45 m3 oraz z 1 zbiornika podziemnego o pojemności 200 m3.
  • stanowiska rozładunkowo-załadunkowe autocystern i kolejowych (stanowiska kolejowe nieużytkowane)
  • rozlewnia z magazynem gazu płynnego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. 2018 poz. 799 tj.), placówka firmy została zaliczona
do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Maksymalna ilość gazu propan-butan magazynowanego oraz obecnego w każdej innej formie na terenie zakładu wynosi 192 Mg.

Szczegółowych informacji o występujących zagrożeniach związanych z działalnością firmy można uzyskać w siedzibie firmy.

Spełniając wymagania prawa Spółka opracowała i przedłożyła właściwym organom wszystkie wymagane w tym zakresie dokumenty.

Rozlewnia gazu płynnego wraz ze stacją paliw płynnych i LPG – „Dystrybutor Gazu Propan – Butan JUŻ GAZ  – Ryszard Kaniewski” Wierzbie 3a 

http://www.juzgaz.pl/

Właściciel: Dystrybutor Gazu Propan – Butan JUŻ GAZ  – Ryszard Kaniewski” Wierzbie 3a z siedzibą Wierzbie 2a

Rozlewnia gazu położona jest w miejscowości Wierzbie, gmina Kutno, powiat kutnowski. Miejscowość ta i rozlewnia są położone przy drodze krajowej nr 60, po jej wschodniej stronie. Przedmiotem działalności firmy jest sprzedaż gazu propan-butan (handel detaliczny i hurtowy, sprzedaż gazu na stacje LPG) oraz sprzedaż paliw płynnych z własnej stacji paliw płynnych zlokalizowanej przy bazie gazu i rozlewni. Firma jest w 100% własnością prywatną. Na terenie rozlewni zlokalizowane są trzy zbiorniki na gaz propan-butan przysypane z trzech stron warstwą ziemi o pojemności: 80 m3, 83 m3, 100 m3 oraz stanowisko rozładunkowo-załadunkowe autocystern, rozlewnia i magazyn gazu płynnego

Jedynym czynnikiem powodującym możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz zaklasyfikowanie instalacji jako zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest gaz płynny propan-butan (LPG).

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. 2018 poz. 799 tj.), placówka firmy została zaliczona do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Maksymalna ilość gazu propan-butan magazynowanego oraz obecnego w każdej innej formie na terenie zakładu wynosi 196 Mg.

Szczegółowych informacji o występujących zagrożeniach związanych z działalnością firmy można uzyskać w siedzibie firmy.

Spełniając wymagania właściciel firmy opracował i przedłożył właściwym organom wszystkie wymagane w tym zakresie dokumenty.