Zakłady stwarzające ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie powiatu kutnowskiego (ZZR)

Zakłady o Zwiększonym Ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Saga-Gaz” Sp. z o.o. o w Kutnie przy ul. Bohaterów Walk Nad Bzurą 4A, 99-300 Kutno

http://sagagaz.com

 SAGA-GAZ sp. z o. o. stanowi samodzielną organizacyjnie jednostkę zajmującą się dystrybucją gazu płynnego i paliw stałych (eko-groszek). Firma SAGA-GAZ jest zakładem produkcyjnym na zasadach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarządzana przez Prezesa i Członka Zarządu.

 Przedmiotem działalności firmy przy ul. Bohaterów Walk nad Bzurą jest:

 • magazynowanie, przeładunek i rozlewanie gazu płynnego,
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna gazu płynnego i eko-groszku,
 • towarowy transport drogowy gazu płynnego pojazdami wyspecjalizowanymi i uniwersalnymi,

Jedynym czynnikiem powodującym możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz zaklasyfikowanie instalacji jako zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest gaz płynny propan-butan (LPG).

Na terenie rozlewni gazu płynnego SAGA-GAZ w Kutnie znajdują się następujące urządzenia i instalacje technologiczne:

 • park zbiornikowy, składający się z: 2 zbiorników nadziemnych o pojemności
  100 m3 i 45 m3 oraz z 1 zbiornika podziemnego o pojemności 200 m3.
 • stanowiska rozładunkowo-załadunkowe autocystern i kolejowych (stanowiska kolejowe nieużytkowane)
 • rozlewnia z magazynem gazu płynnego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. 2018 poz. 799 tj.), placówka firmy została zaliczona
do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Maksymalna ilość gazu propan-butan magazynowanego oraz obecnego w każdej innej formie na terenie zakładu wynosi 192 Mg.

Szczegółowych informacji o występujących zagrożeniach związanych z działalnością firmy można uzyskać w siedzibie firmy.

Spełniając wymagania prawa Spółka opracowała i przedłożyła właściwym organom wszystkie wymagane w tym zakresie dokumenty.

Rozlewnia gazu płynnego wraz ze stacją paliw płynnych i LPG – „Dystrybutor Gazu Propan – Butan JUŻ GAZ  – Ryszard Kaniewski” Wierzbie 3a 

Strona główna

Właściciel: Dystrybutor Gazu Propan – Butan JUŻ GAZ  – Ryszard Kaniewski” Wierzbie 3a z siedzibą Wierzbie 2a

Rozlewnia gazu położona jest w miejscowości Wierzbie, gmina Kutno, powiat kutnowski. Miejscowość ta i rozlewnia są położone przy drodze krajowej nr 60, po jej wschodniej stronie. Przedmiotem działalności firmy jest sprzedaż gazu propan-butan (handel detaliczny i hurtowy, sprzedaż gazu na stacje LPG) oraz sprzedaż paliw płynnych z własnej stacji paliw płynnych zlokalizowanej przy bazie gazu i rozlewni. Firma jest w 100% własnością prywatną. Na terenie rozlewni zlokalizowane są trzy zbiorniki na gaz propan-butan przysypane z trzech stron warstwą ziemi o pojemności: 80 m3, 83 m3, 100 m3 oraz stanowisko rozładunkowo-załadunkowe autocystern, rozlewnia i magazyn gazu płynnego

Jedynym czynnikiem powodującym możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz zaklasyfikowanie instalacji jako zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest gaz płynny propan-butan (LPG).

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. 2018 poz. 799 tj.), placówka firmy została zaliczona do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Maksymalna ilość gazu propan-butan magazynowanego oraz obecnego w każdej innej formie na terenie zakładu wynosi 196 Mg.

Szczegółowych informacji o występujących zagrożeniach związanych z działalnością firmy można uzyskać w siedzibie firmy.

Spełniając wymagania właściciel firmy opracował i przedłożył właściwym organom wszystkie wymagane w tym zakresie dokumenty.

TAP KUTNO Sp. z o.o., ul. Poprzeczna 5, 99-300 Kutno

http://www.tapkutno.pl

Prezes Zarządu: Ewa Stępień

Opis działalności zakładu.

W ramach prowadzonej działalności, w zlokalizowanym przy ulicy Poprzecznej 5 w Kutnie Zakładzie Produkcyjnym, zainstalowano instalację do produkcji pentahydratu siarczanu miedzi z przeznaczeniem paszowym i technicznym. Produkcja odbywać się będzie przy wykorzystywaniu pochodzącego z procesu odzysku (przeprowadzanego przez podmioty trzecie) granulatu miedzi metalicznej.

Jedynym czynnikiem powodującym możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz zaklasyfikowanie instalacji do kategorii zwiększonego ryzyka jest siarczan (VI) miedzi (II) pięciowodny.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska, art.250, placówka firmy została zaliczona do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Maksymalna ilość siarczanu miedzi magazynowanego oraz obecnego w każdej innej formie na terenie zakładu wynosi 190 Mg.

Sposoby ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii.

Ze względu na małą ilość ludności zamieszkującej tereny otaczające zakład produkcyjny, w razie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, ludność przebywająca w sąsiedztwie zakładu zostanie poinformowana o awarii przez pracownika firmy TAP Kutno. O wystąpieniu awarii zawiadomiona zostanie również Państwowa Straż Pożarna oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Kutnie.

Po otrzymaniu informacji o awarii należy:

 • nie zbliżać się do strefy zagrożenia,
 • włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwości stacji lokalnej,
 • uważnie wysłuchać nadawanych komunikatów,
 • stosować się do poleceń służb ratowniczych,
 • zamknąć okna i drzwi,
 • pozostać w pomieszczeniu do momentu opanowania awarii.

Osoba kontaktowa w sprawach związanych z ZZR:

Dyrektor techniczny, Łukasz Mazur

e-mail: łukasz.mazur@tapkutno.pl

tel. 783009700